Regulamin

Regulamin świadczenia usług fizjoterapeutycznych w Z Maty Na Łapy

• Umawiamy się na wizytę rehabilitacyjną telefonicznie.
• Szanujemy się nawzajem i odwołujemy wizytę rehabilitacyjną telefonicznie lub sms-em najpóźniej 24 godziny przed planowanym terminem spotkania.
• Spóźnienie może oznaczać skrócenie czasu wizyty fizjoterapeutycznej.
• Przed wizytą zapewnij pupilowi spacer, celem załatwienia potrzeb fizjologicznych.
• 2 godziny przed wizytą rehabilitacyjną nie podawaj pupilowi ciężkich posiłków , może to spowodować dyskomfort przy ćwiczeniach.
Nie trenuj z pupilem tego dnia, a dzień wcześniej nie odbywajcie ciężkich treningów.
• Weź ze sobą smaczki i zabawki, które pupil lubi.
• Jeśli pies jest agresywny, zabierz kaganiec (ale NIE miękki weterynaryjny).
Nie podawaj żadnych uspokajających środków farmakologicznych, nie stosujemy ich w Gabinecie.
• Na wizytę rehabilitacyjną zabierz historię choroby oraz książeczkę zdrowia pupila, potwierdzającą aktualne szczepienia przeciw wściekliźnie i chorobom zakaźnym.
• Zabierz ze sobą filmiki pokazujące poruszanie się/zachowanie pupila, jeśli takie posiadasz.
• Zabierz obuwie zamienne i wygodne ubranie. Jako Opiekun pozostajesz z pupilem podczas zabiegów i ćwiczeń fizjoterapeutycznych.
• Jeśli pupil załatwi swoje potrzeby przed gabinetem, proszę posprzątaj po nim.
• Cena jest ustalana indywidualnie w zależności od indywidualnego planu rehabilitacji (tj. czasu i zastosowanych zabiegów), który zaakceptujesz.
• Przyprowadź proszę psa na smyczy, a psa agresywnego w kagańcu, kota przynieś w transporterze.
• I najważniejsze postaraj się przyjść spokojna/y i zrelaksowany/a. Pupil wyczuwa Twoje emocje, będzie mu łatwiej odnaleźć się w nowym otoczeniu i sytuacji, a tym samym szybciej będziemy mogli mu pomóc.


Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

STRONY WWW.ZMATYNALAPY.PL

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH                                                                                                           

Iwona Lindert, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Z Maty Na Łapy Rehabilitacja Zwierząt IWONA LINDERT, ul. Krokusowa 213, 43-384 Jaworze, NIP: 5471551363, jako Administrator Państwa danych osobowych, chroni prywatność osób korzystających ze strony internetowej działającej pod adresem www.zmatynalapy.pl (dalej jako „Strona”) oraz kont społecznościowych, do których przekierowanie znajduje się na Stronie, i gwarantuje zachowanie poufności danych osobowych oraz ich właściwe wykorzystanie.

Na Stronie wdrożone zostały środki techniczne i organizacyjne, zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych, zgodnie z wymogami RODO oraz obowiązujących przepisów krajowych.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1000), zwanej dalej „Ustawą” oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE- zwanego dalej: „Rozporządzeniem RODO”

jest Iwona Lindert, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Z Maty Na Łapy Rehabilitacja Zwierząt IWONA LINDERT, NIP: 5471551363, ul. Krokusowa 213, 43-384 Jaworze, e-mail: zmatynalapy@gmail.com

Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: zmatynalapy@gmail.com

 

PODSTAWOWE INFORMACJE

W przypadku kontaktowania się z nami, umawiania wizyt, przekazywane nam są Państwa dane osobowe, w związku z czym pragniemy Państwa poinformować, iż dokładamy wszelkiej staranności, by zagwarantować bezpieczeństwo i poufność Państwa danych osobowych oraz, że nie zostaną one udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.

Ze  Strony można korzystać również bez podawania swoich danych osobowych. W przypadku każdorazowego wejścia na Stronę, serwer zapisuje jedynie tzw. logi serwera, jak np. nazwę żądanego pliku, adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie Strony.

Strona może zapisywać informacje dotyczące parametrów połączenia, takie jak adres IP, oznaczenie czasu oraz zapisywać w urządzeniach końcowych pliki cookie.

Osoba korzystająca ze Strony winna przedsięwziąć środki ostrożności w celu nie ujawnienia swoich danych osobowych osobom trzecim podczas korzystania ze Strony i przy jej opuszczaniu.

CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane:

– w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usługi, w tym do kontaktowania się w celu prawidłowego wykonania usługi, umówienia wizyty, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

– w celu realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisu prawa, w tym prowadzenia rachunkowości oraz archiwizowania dokumentacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

– w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, obsługi formularza kontaktowego, prowadzenia statystyk, a także w celach analitycznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

– w celu prawidłowego korzystania z portalu www.zmatynalapy.pl  z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, przy czym działania te odbywają się jedynie na podstawie uzyskanych zgód, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

 

ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

W celu wykonania umowy o świadczenie usługi oraz realizacji marketingu bezpośredniego przetwarzamy Państwa dane zwykłe, w szczególności imię, nazwisko, numer telefonu, adres, adres e-mail, adres IP, numer NIP.

 

KATEGORIE ODBIORCÓW

Administrator jest uprawniony do przekazywania Państwa danych osobowych podmiotom trzecim w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej umowy, tj.  podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej przez niego działalności: dostawcom usług pocztowych, kurierskich, płatniczych i bankowych, dostawcom usług prawnych i doradczych, marketingowych, dostawcom usług w zakresie IT .

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO/ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Dane osobowe mogą być przekazywane do USA w przypadku korzystania przez Stronę z narzędzi marketingowych Google Analytics, Google Adwords, Google Tag Manager, Facebook Pixel. 

Przekazywanie danych odbywa się przy zachowaniu odpowiedniego poziomu ochrony danych, tj. na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony danych u podmiotu przetwarzającego dane osobowe lub stosowaniu standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne dla prawidłowego korzystania lub wykonania umowy o świadczenie usługi i dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu jej zawarcia, a po tym okresie dane te zostaną ze Strony usunięte, chyba, że przetwarzanie będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń wynikających z wykonania umowy o świadczenie usługi lub niezbędne do celów badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów oraz osób korzystających ze Strony, jednak tylko za zgodą Klienta lub osoby korzystającej ze Strony. Dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych. Dane osobowe przetwarzane w oparciu o zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

 

UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO oraz pozostałych przepisów prawa, przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

Ponadto informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy w Państwa przekonaniu, przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie naruszało przepisy RODO.

Państwa dane osobowe mogą podlegać profilowaniu na potrzeby marketingu bezpośredniego. Profilowanie nie wywołuje  skutków prawnych oraz nie wpływa znacząco w żaden inny sposób na osobę, której dane dotyczą.

 

DOBROWOLNOŚĆ LUB OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Poza przypadkami, w których podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, podanie przez Państwa danych osobowych jest zawsze dobrowolne, lecz niezbędne do skontaktowania się z nami, umówienia wizyty, odstąpienia od umowy, złożenia reklamacji.

W ramach korzystania ze Strony, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach otrzymywania informacji o świadczonych usługach przez Iwonę Lindert, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Z Maty Na Łapy Rehabilitacja Zwierząt IWONA LINDERT, ul. Krokusowa 213, 43-384 Jaworze, NIP: 5471551363,  zgoda taka może być w każdym czasie cofnięta poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres mailowy: zmatynalapy@gmail.com

Jeżeli Państwa dane zostały udostępnione Administratorowi przez naszego klienta/usługodawcę, którego jesteście pracownikami/współpracownikami, dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora w związku z wykonywaniem przez Administratora umowy łączącej Administratora oraz Państwa pracodawcę/współpracownika (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa  danych osobowych: dane identyfikacyjne (takie jak: imię i nazwisko) i dane kontaktowe (takie jak: służbowy adres poczty elektronicznej, numer telefonu, funkcja, stanowisko).

Informujemy, iż dokładamy należytej staranności, by gromadzone przez nas dane osobowe zachowały poufność, a w razie wystąpienia jakichkolwiek zdarzeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo i ochronę zgromadzonych przez nas danych osobowych, gwarantujemy podjęcie stosownych kroków wymaganych obowiązującym prawem.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA STRONIE

 1. Strona gromadzi informacje podane dobrowolnie przez osoby korzystające ze Strony. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osób korzystających ze Strony, udzielenie zgody następuje na podstawie wyraźnego oświadczenia osoby, której dane dotyczą, w tym poprzez zaznaczenie pola kontrolnego „checkbox”. Ponadto, Strona może zapisać informacje dotyczące parametrów połączenia, takich jak adres IP, oznaczenie czasu oraz zapisywać w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. ciasteczka).
 2. Dane osobowe osób korzystających ze Strony przetwarzane są zgodnie z Ustawą i Rozporządzeniem RODO, na zasadach określonych w § 1, z uwzględnieniem poniższych postanowień, w szczególności w celu prowadzenia Strony, zawarcia i wykonania umów sprzedaży oferowanych usług, sprawnego funkcjonowania Strony i dostosowania jej do potrzeb Klientów oraz osób korzystających ze Strony.
 3. Dane osobowe osób korzystających ze Strony gromadzone w celu wykonania umowy, to imię i nazwisko, adres, NIP, adres poczty elektronicznej, nr telefonu lub inne dane dobrowolnie podane. W celu zapisania się do newslettera przetwarzaniu podlega tylko adres poczty elektronicznej, chyba że osoba korzystająca ze Strony podała dobrowolnie dane, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
 4. Ze Strony można korzystać również bez podawania swoich danych osobowych. W przypadku każdorazowego wejścia na Stronę, serwer zapisuje jedynie tzw. logi serwera, jak np. nazwę żądanego pliku, adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie Strony.
 5. Iwona Lindert, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Z Maty Na Łapy Rehabilitacja Zwierząt IWONA LINDERT, NIP: 5471551363, ul. Krokusowa 213, 43-384 Jaworze, e-mail: zmatynalapy@gmail.com, jako administrator fanpage’a prowadzonego w mediach społecznościowych, w tym na Facebooku oraz Instagramie, tworząc taką stronę, daje dostawcy usługi, w tym Facebookowi oraz Instagramowi, możliwość zapisania plików cookies na komputerze lub na każdym innym urządzeniu osoby odwiedzającej jej fanpage’a bez względu na to, czy osoba ta posiada konto na Facebooku oraz Instagramie, czy też nie. Utworzenie fanpage’a na Facebooku oraz Instagramie wiąże się z podjęciem przez jego administratora działań polegających na ustaleniu parametrów zależnych w szczególności od jego użytkowników docelowych, jak również od celów w zakresie zarządzania lub promocji jego działalności, co wpływa na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby statystyk sporządzonych na podstawie liczby odwiedzających fanpage’a. Administrator może za pomocą filtrów udostępnionych przez Facebook oraz Instagram zdefiniować kryteria, na podstawie których statystyki te muszą być sporządzane, a nawet określić kategorie osób, których dane osobowe będą wykorzystywane przez Facebook oraz Instagram. W konsekwencji administrator fanpage’a prowadzonego na Facebooku oraz Instagramie przyczynia się do przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających jego stronę. Administrator fanpage’a może zwrócić się o udzielenie – a zatem o przetworzenie – danych demograficznych dotyczących jego użytkowników docelowych, a w szczególności tendencji w zakresie wieku, płci, stanu cywilnego i statusu zawodowego; informacji na temat stylu życia i zainteresowań jego użytkowników docelowych, a także informacji dotyczących zakupów i zachowań w zakresie zakupów w sieci osób odwiedzających jego stronę, kategorii produktów lub usług, które najbardziej ich interesują, jak również danych geograficznych. Statystyki dotyczące użytkowników sporządzone przez Facebook oraz Instagram są przekazywane wyłącznie administratorowi fanpage’a w formie zanonimizowanej, nie zmienia to jednak faktu, że sporządzanie tych statystyk opiera się na wcześniejszym gromadzeniu, za pomocą plików cookies instalowanych przez Facebook oraz Instagram na komputerach lub na wszelkich innych urządzeniach osób odwiedzających tę stronę, i na przetwarzaniu danych osobowych tych osób w celach statystycznych.
 6. Strona zawiera linki prowadzące do witryn innych usługodawców. Strona zawiera następujące wtyczki: Facebooka oraz Instagrama. Wtyczka ustanawia bezpośrednie połączenie między przeglądarką a serwerem Facebooka oraz Instagrama. Przy aktywnym przycisku Państwa przeglądarka może stworzyć bezpośrednie połączenie z serwerami danego usługodawcy. Jeżeli osoba korzystająca ze Strony jest zalogowana na koncie usługodawcy, usługodawca może łączyć zachowania użytkownika podczas przeglądania z innymi informacjami. Nawet jeżeli osoba korzystająca ze Strony nie posiada konta w danym serwisie, istnieje możliwość, serwis będzie otrzymywał i przechowywał adres IP  osoby korzystającej ze Strony wraz z informacjami na temat przeglądarki i systemu operacyjnego, z których korzysta. Informacje dotyczące zakresu i celu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych przez serwisy oraz informacje na temat ustawień ochrony prywatności znajdują się we wskazówkach dotyczących ochrony danych opublikowanych przez poszczególne serwisy.
 7. Dane osobowe osób korzystających ze Strony są przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to konieczne dla prawidłowego korzystania ze Strony lub wykonania umowy. Po tym okresie dane te zostaną ze Strony usunięte, chyba że przetwarzanie będzie:

– niezbędne do dochodzenia roszczeń wynikających z wykonania  umowy;

– niezbędne do celów badania rynku oraz zachowań i preferencji osób korzystających ze Strony, tylko za zgodą osoby korzystającej ze Strony.

 1. Osoby korzystające ze Strony mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, jak również prawo cofnięcia w każdej chwili zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.
 2. W przypadku wyrażenia przez Klienta oraz osoby korzystające ze Strony zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach otrzymywania informacji o świadczonych przez Administratora usługach, zgoda taka może być w każdym czasie cofnięta poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres mailowy: zmatynalapy@gmail.com
 3. Osoba korzystająca ze Strony winna przedsięwziąć środki ostrożności w celu nie ujawnienia swoich danych osobowych osobom trzecim podczas korzystania ze Strony i przy jej opuszczaniu.
 4. Strona korzysta z plików typu cookie (tzw. ciasteczka), w celach statystycznych, a także w celu dostosowania Strony do indywidualnych preferencji osób korzystających ze Strony, w tym do ulepszenia funkcjonowania Strony. Służy to ochronie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na spersonalizowaniu prezentacji oferty usług świadczonych przez Administratora.
 5. Ciasteczka („cookies”) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez aktualnie odwiedzany serwis internetowy i zapisywane na tzw. urządzeniu końcowym. Pliki cookies nie zawierają informacji osobistych oraz w żaden sposób nie służą identyfikacji osób odwiedzających stronę zmatynalapy.pl, pozwalają natomiast rozpoznać urządzenie osób korzystających ze Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do ich indywidualnych preferencji.
 6. Pliki cookies można podzielić na sesyjne – tracące ważność wraz z zamknięciem przeglądarki, oraz trwałe – pozostające w pamięci urządzenia przez określony czas, w tym po opuszczeniu Strony. Okres ten jest uwarunkowany od parametrów poszczególnych plików cookies, bądź po usunięciu ich przez osobę korzystającą ze Strony.

Strona wykorzystuje pliki cookies własne, w celu jego prawidłowego działania. Strona może również korzystać z plików cookies podmiotów trzecich – innych serwisów internetowych, w szczególności Google Analytics.

 1. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie plików cookies poprzez przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanych w ich telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych. Udzielenie powyższej zgody następuje poprzez użycie przycisku zawierającego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie plików cookies lub potwierdzenie zapoznania się z jego warunkami. Zgoda ta może być wycofana w każdym czasie. Pliki cookies przetwarzamy na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 1489 z późn. zm.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ustawienia przeglądarki internetowej użytkownika końcowego pozwalające na zapisywanie plików cookies są jednoznaczne z wyrażeniem zgody. Osoba korzystająca ze Strony może udzielić zgody na instalowanie i wykorzystywanie plików cookies lub odmówić jej udzielenia poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Dostępne są one pod linkami:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies;

Safari™: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/;

Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en;

Firefox™: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek;

Opera™: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym osoby korzystającej ze Strony. Osoby korzystające ze Strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu osoby korzystającej ze Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).  Operator Strony informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie. Zarządzanie i usuwanie plików cookie różni się w zależności od używanej przeglądarki.

 1. Ograniczenie korzystania z plików cookies mogą spowodować jednak brak dostępności do niektórych funkcjonalności odwiedzanego serwisu.

Ograniczenie lub zablokowanie plików cookies jest możliwe w każdym czasie, poprzez dokonanie odpowiednich zmian ustawień używanej przeglądarki internetowej. W tym celu należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi lub ekranem pomocy przeglądarki internetowej.

 1. Strona może używać również Google (Universal) Analytics, narzędzia służącego do analityki internetowej firmy Google Inc (com) lub innego podobnego narzędzia. Służy to ochronie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na spersonalizowaniu prezentacji oferty usług świadczonych przez Administratora. Automatycznie zgromadzone informacje dotyczące korzystania przez osobę korzystającą ze Strony przekazywane są w przeważającej mierze do serwera Google zlokalizowanego w Stanach Zjednoczonych Ameryki i przechowywane. Adres IP osoby korzystającej ze Strony przed przekazaniem go dalej w obrębie państw należących do EOG. W wyjątkowych sytuacjach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki i dopiero tam skracany. Tak zanonimizowany adres IP przekazywany przez przeglądarkę internetową osoby korzystającej ze Strony w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innym danymi Google.
 2. Google LLC ma siedzibę główną w Stanach Zjednoczonych Ameryki i w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych podczas ich przesyłania opiera się na standardowych klauzulach umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.
 3. Osoba korzystające ze Strony może zapobiec rejestrowaniu gromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania z Serwera przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki internetowej, dostępnej pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
 4. Na Stronie mogą być zamieszczane odnośniki (linki) do innych stron internetowych, niezależnych od Strony. Sugeruje się każdorazowe zapoznanie się politykami prywatności lub regulaminami korzystania z innych portali.
 5. We wszelkich sprawach związanych z Polityka prywatności należy kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: zmatynalapy@gmail.com
 6. W sprawach nieuregulowanych Polityką prywatności zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
 7. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszej Polityki prywatności.